Aneks do regulaminu stołówki szkolnej

ANEKS DO REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w ZESPOLE SZKÓŁ w WOJCIESZKOWIE

w związku z wystąpieniem stanu pandemii wirusa Covid-19

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 13c.

W regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

 1. Prawo do korzystania ze stołówki mają tylko zdrowi uczniowie i pracownicy obecni
  w szkole/pracy.
 2. W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania ze stołówki,
  nie stosuje się obiadów na „wynos”. Niedopuszczalne jest pobieranie posiłków
  w pojemniki przez osoby trzecie np. rodziców nieobecnego ucznia.
 3. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczniowie i pracownicy szkoły
  nie mają prawa korzystać ze stołówki szkolnej.
 4. Rezygnację z posiłków z przyczyn losowych np. choroba, należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia.
 5. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numer 25 755 41 18 (intendent).
 6. Brak zgłoszenia rezygnacji skutkuje brakiem zwrotu kosztu za posiłek.
 7. Rezygnację z posiłku z powodów zaplanowanych np. wycieczka zgłaszamy w dniu poprzedzającym planowaną nieobecność.
 8. W czasie trwania pandemii wprowadza się możliwość regulowania wpłat za posiłki na konto stołówki szkolnej 31 9206 0009 5500 3346 2000 0030  
 9. Wysokość opłaty na każdy kolejny miesiąc będzie dostępna na stronie szkoły
  w zakładce „stołówka”.
 10. Dokonując przelewu w tytule należy podać: Imię i nazwisko dziecka, klasę, opłata za np. październik, zupy lub II danie
 11. W przypadku zwrotów przed wpłatą na konto należy ustalić telefonicznie z p. intendent wysokość, jaką należy wpisać w kolejnym przelewie.
 12. Na czas obowiązywania pandemii wprowadza się „ Procedury bezpiecznego korzystania ze stołówki” (patrz kolejny dokument)

Aneks obowiązuje od 28.09.2020 roku

Opracowała Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

Mirosława Swędra